Adferiad

Adferiad Recovery delivers a new, flexible and coordinated response to the exceptional circumstances faced by people with co-occurring mental health and substance misuse conditions and related issues.

Vulnerable people facing complex life challenges need consistent and seamless support to ensure they remain engaged with vital health and wellbeing services – and to prevent them becoming disenfranchised and isolated.

Adferiad Recovery harnesses the talents and experience of long-established and leading Welsh charities CAISHafal and WCADA.  Our combined expertise in the fields of substance misuse, mental health, housing, criminal justice and employment support enables Adferiad Recovery to meet the needs of our most vulnerable with a single, unified and comprehensive approach.

 

 

Mae Adferiad Recovery yn darparu ffordd newydd, hyblyg a chydlynol tuag at ymateb i’r amgylchiadau eithriadol sy’n wynebu pobl sy’n dioddef cyflyrau iechyd meddwl ynghyd â dioddef cyflyrau camddefnyddio sylweddau ac anawsterau cysylltiedig.

Rhaid i bobl sy’n wynebu heriau bywyd cymhleth gael cymorth cyson a pharhaus, i sicrhau eu bod yn parhau i ymgysylltu â gwasanaethau iechyd a lles hanfodol a’u hatal rhag teimlo’n ddifreintiedig ac yn ynysig.

Mae Adferiad Recovery yn gwneud y gorau o dalentau a phrofiad tair elusen yng Nghymru sydd wedi hen ennill eu plwyf, sef CAISHafal WCADA.  Mae ein harbenigedd cyfunol ym meysydd camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl, tai, cyfiawnder troseddol a chymorth cyflogaeth yn galluogi Adferiad Recovery i ddiwallu anghenion y bobl sydd fwyaf agored i niwed trwy ddefnyddio un dull unedig a chynhwysfawr.